Algemene voorwaarden / Klachten procedure

 1. Vragen over of aanmeldingen voor cursussen kunnen via deze website worden gedaan. Privé consulten kunnen via deze website of via info@theartofdogtraining.nl afgesproken worden.
 2. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus (minimaal 4 cursisten per groep, maximaal 6 cursisten per groep), behoudt The Art of Dog Training-Nederland zich het recht voor om desbetreffende cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of worden meegenomen naar de andere datum. Bij restitutie zal er dan een bedrag van 40% van het cursusbedrag worden ingehouden worden voor reeds ontvangen thuislessen en handboeken.
 3. Als een les uitvalt door ziekte van de instructeur, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, dan is daarvoor 1 inhaalles aan het einde van de cursus ingepland. Deze les kan op een andere dag en ander tijdstip dan de normale lesdag en -tijd zijn. Kunt u niet deelnemen aan die les, dan is restitutie van die les niet mogelijk.
 4. Na inschrijving voor een cursus of consult krijgt u een bevestiging met faktuur en deze verplicht u tot directe betaling van het cursus bedrag of het consult tarief.
 5. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de instructeur bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren en na overleg.
 6. Restitutie van het cursusgeld bij voortijdse beëindiging, tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus door cursist, is niet mogelijk. Uitzonderingen in overleg en dan met inhouding van 40% van het betaalde cursusbedrag voor de reeds geleverde video's/e-boeken en administratiekosten.
 7. Bij verhindering wordt u verzocht dit zo mogelijk 24 uur van te voren te melden, dit i.v.m. te maken lesplannen.
 8. Tijdens de cursus kan er wanneer dat mogelijk is voor de desbetreffende cursus, 1 les die gemist wordt in geval van ziekte of overmacht - dus geen reeds geboekte vakantie o.i.d., uitsluitend wanneer mogelijk en zonder extra kosten ingehaald worden. De inhaalles wordt in overleg met en naar de mogelijkheid van de instructeur ingepast. Dit kan inhouden dat er een inhaalles wordt aangeboden die al een keer eerder gevolgd is. Wanneer er geen mogelijkheid is door bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte van 6 cursisten van de tegelijk lopende cursus(sen), vervalt deze les.
 9. Loopse teven worden uitsluitend na tijdig overleg met de instructeur toegelaten tot de lessen.
 10. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatie boekje van de hond te tonen. Honden die niet of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus. Titerbepalingen van de dierenarts worden ook geaccepteerd. Honden onder de 15 weken oud die uit het buitenland komen (wat verboden is) worden onder geen geval toegelaten in de lessen.
 11. Bij besmettelijke ziektes voor honden zoals kennelhoest, oormijt, giardia etc. bij de hond dient u minimaal 2 uur vóór aanvang van de les contact op te nemen (telefonisch of via whatsapp) met de instructeur. U kunt niet deelnemen aan de cursus totdat uw hond weer gezond is verklaard door een dierenarts en met toestemming van de instructeur. De hierdoor gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 12. Honden dienen bij het betreden, tijdens de training en bij het verlaten van de trainingslocatie aangelijnd te zijn. Uitsluitend op aangeven van de instructeur mogen de honden afgelijnd worden.
 13. Honden mogen geen fysiek kontakt met elkaar hebben wanneer er gewacht wordt op het betreden van het trainingsterrein, tijdens de training en bij het verlaten van het trainingsterrein.
 14. Aangeraden wordt om de hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein of daarbuiten, dan dient u dit zelf op te ruimen. U dient hiervoor zelf zakjes mee te nemen en er is een vuilnisbak om deze weg te gooien.
 15. U wordt verzocht tijdens de les op het trainingsterrein te blijven.
 16. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond veroorzaakt aan andere cursisten, de instructeur, het trainingsterrein en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer of uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren in orde is.
 17. Het gebruik van slipkettingen, sliplijnen, prikbanden, stroombanden, alle materialen bedoeld voor fysieke correcties en/of lichamelijke correcties bij de honden of schreeuwen tegen de honden is tijdens de lessen NIET TOEGESTAAN. Als dit na een eerste waarschuwing van de instructeur wederom gebeurt en/of deze na een eerste waarschuwing van de instructeur wederom wordt gebruikt, zal dit onmiddellijke verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.
 18. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig en een lijn van 1.80 – 2.00 meter. Het gebruik van andere dan door The Art of Dog Training-Nederland voorgeschreven halsbanden, riemen en tuigen wordt niet toegestaan, dit geldt ook voor de zogenaamde Flexlijnen (rollijnen). 
 19. Het is cursisten tijdens de lessen niet toegestaan gebruik te maken van hun telefoon (uitzonderingen in overleg met instructeur) of alcoholhoudende dranken te nuttigen.
 20. Roken is vanaf de ingang van Zuidereind 19A in Baarn op het gehele terrein streng verboden.
 21. Het is niet toegestaan te fotograferen/filmen tijdens de lessen zonder toestemming van de instructeur en andere cursisten. Gebruik van foto’s waarop andere cursisten en/of instructeur afgebeeld staan, mogen niet op social media gebruikt worden. Uitzonderingen in overleg.
 22. Het is NIET TOEGESTAAN (met) de honden in de groenstroken te (laten) wandelen/uitlaten en het is NIET TOEGESTAAN de boerderij verder op te lopen. U bevindt zich op privé terrein.
 23. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden zoals extreme weersomstandigheden die schadelijk zijn voor het welzijn van de honden (hitte, vorst, ijzel, sneeuw, storm o.i.d.), deze ter beoordeling van The Art of Dog Training-NL of door bijvoorbeeld aangescherpte maatregelen door de overheid i.v.m. Covid-19 er (tijdelijk) geen fysieke les gegeven kan worden, dan staat het The Art of Dog Training-NL vrij om voor de continuïteit van de cursus één of hooguit twee lessen via social media te geven (Zoom, FaceBook o.i.d.). Deze regel geldt wanneer er geen mogelijkheid is om de(ze) les(sen) op een ander moment in te halen. 
 24. The Art of Dog Training-Nederland houdt zich aan alle maatregelen die door de overheid worden gesteld i.v.m. Covid-19.

Klachtenprocedure

Waar mensen werken, worden wel eens fouten gemaakt. Deze fouten wil The Art of Dog Training-NL graag proberen te herstellen. Als u ontevreden bent over iets met betrekking tot de lessen of instructeur, of u bent van mening dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, dan verneemt The Art of Dog Training-NL dat graag van u. 

The Art of Dog Training-NL streeft naar tevreden cursisten. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dit heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid het liefst in een persoonlijk gesprek met mij. Meestal is er een simpele oplossing en die bied ik u graag! 

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen met vermelding van uw naam, de naam van uw hond, de betreffende cursus en uw contactgegevens. Zodra The Art of Dog Training-NL over deze gegevens beschikt, wordt uw klacht in behandeling genomen en wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de afwikkeling. 

Na ontvangst van de klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wordt vermeld:

- een korte omschrijving van de klacht

- hoe en wanneer de klacht onderzocht gaat worden

- op welke termijn u een antwoord kunt verwachten

- wellicht wordt u gevraagd een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

De verantwoording van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van Hondenschool The Art of Dog Training-Nederland.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is en of en zo ja welke maatregelen er genomen kunnen worden om herhaling van het probleem te voorkomen. Er zal gestreefd worden uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reaktie kan komen.

Er zal alles aan gedaan worden om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen.