Algemene voorwaarden / Klachten procedure

 1. Vragen en/of aanmeldingen voor cursussen en privé consulten kunnen via deze website of via marjan.artofdogtraining@gmail.com gedaan worden.
 2. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus (minimaal 3 cursisten per groep, maximaal 5 cursisten per groep), behoudt The Art of Dog Training-Nederland zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of worden meegenomen naar de andere datum.
 3. Als een les uitvalt door ziekte van de instructeur, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, dan is restitutie van die les niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid, dit kan op een andere dag en ander tijdstip dan de oorspronkelijke cursusdag vallen. Mocht er geen inhaalmogelijkheid gevonden worden, dan vervalt deze les.
 4. Inschrijvingen voor een cursus of consult verplicht u tot vooraf betaling van de cursus bedrag of het consult tarief. Wanneer er bij aanvang van de cursus of 24 uur voor het afgesproken consult geen betaling heeft plaatsgevonden, kan deelname aan de cursus niet plaatsvinden en zal het consult geannuleerd worden.
 5. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de instructeur bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren en na overleg.
 6. Restitutie van het cursusgeld bij voortijdse beëindiging, tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. Uitzonderingen in overleg.
 7. Bij verhindering wordt u verzocht dit zo mogelijk 24 uur van te voren te melden. Afmelden binnen 2 uur vóór aanvang van de les, geeft geen recht op een inhaalles. Uitzonderingen in overleg.
 8. Loopse teven worden uitsluitend na overleg met de instructeur toegelaten tot de lessen.
 9. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatie boekje van de hond te tonen. Honden die niet of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus. Titerbepalingen van de dierenarts worden ook geaccepteerd.
 10. Bij besmettelijke ziektes bij de hond dient u vóór aanvang van de les contact op te nemen (telefonisch of via whatsapp) met de instructeur. U kunt weer deelnemen aan de cursus als uw hond weer gezond is verklaard door een dierenarts.
 11. Honden dienen bij het betreden, tijdens de training en bij het verlaten van de trainingslocatie aangelijnd te zijn. Uitsluitend op aangeven van de instructeur mogen de honden afgelijnd worden.
 12. Honden mogen geen kontakt met elkaar hebben wanneer er gewacht wordt op het betreden van het trainingsterrein, tijdens de training en bij het verlaten van het trainingsterrein.
 13. Aangeraden wordt om de hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein of daarbuiten, dan dient u dit zelf op te ruimen. Zakjes hiervoor zijn aanwezig tijdens de training, er zijn echter geen faciliteiten om deze op te ruimen en u zult deze mee moeten nemen om zelf weg te gooien.
 14. U wordt verzocht tijdens de les op het trainingsterrein te blijven.
 15. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond veroorzaakt aan andere cursisten, de instructeur, het trainingsterrein en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer of uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren in orde is.
 16. Het gebruik van slipkettingen, prikbanden, stroombanden, alle materialen bedoeld om fysieke correcties aan de hond te geven en/of lichamelijke correcties bij de honden zijn tijdens de lessen NIET TOEGESTAAN. Als dit na een eerste waarschuwing van de instructeur wederom gebeurt en/of deze na een eerste waarschuwing van de instructeur wederom wordt gebruikt, zal dit onmiddellijke verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.
 17. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig en een lijn van 1.80 – 2.00 meter. Het gebruik van andere dan door The Art of Dog Training-Nederland voorgeschreven halsbanden, riemen en tuigen wordt niet toegestaan, dit geldt ook voor de zogenaamde Flexlijnen (rollijnen). 
 18. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan gebruik te maken van hun telefoon (uitzonderingen in overleg met instructeur), te roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.
 19. Het is niet toegestaan te fotograferen/filmen tijdens de lessen zonder toestemming van de instructeur en andere cursisten. Gebruik van foto’s waarop andere cursisten en/of instructeur afgebeeld staan, mogen niet op social media gebruikt worden. Uitzonderingen in overleg.

Klachtenprocedure

Waar mensen werken, worden wel eens fouten gemaakt. Deze fouten wil The Art of Dog Training-NL graag proberen te herstellen. Als u ontevreden bent over iets met betrekking tot de lessen of instructeur, of u bent van mening dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, dan verneemt The Art of Dog Training-NL dat graag van u. 

The Art of Dog Training-NL streeft naar tevreden cursisten. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan hoor ik dit heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid het liefst in een persoonlijk gesprek met mij. Meestal is er een simpele oplossing en die bied ik u graag! 

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen met vermelding van uw naam, de naam van uw hond, de betreffende cursus en uw contactgegevens. Zodra The Art of Dog Training-NL over deze gegevens beschikt, wordt uw klacht in behandeling genomen en wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de afwikkeling. 

Na ontvangst van de klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wordt vermeld:

- een korte omschrijving van de klacht

- hoe en wanneer de klacht onderzocht gaat worden

- op welke termijn u een antwoord kunt verwachten

- wellicht wordt u gevraagd een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

De verantwoording van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar van Hondenschool The Art of Dog Training-Nederland.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is en of en zo ja welke maatregelen er genomen kunnen worden om herhaling van het probleem te voorkomen. Er zal gestreefd worden uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reaktie kan komen.

Er zal alles aan gedaan worden om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat de reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kunt u zich eventueel wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen): www.sppd.nl